ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Οδηγός Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η παρακολούθηση των μαθημάτων υποχρεωτική.

Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα μαθήματα είναι μηδέν (0) έως δέκα (10). Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6).