ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κάνουν πρακτική επαγγελματική άσκηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος ή εγκεκριμένων εκπαιδευτών.

Για την κατεύθυνση Διερμηνείας, η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης συνεπάγεται προετοιμασία και συμμετοχή σε διερμηνεία εκδηλώσεων για τουλάχιστον πέντε ημέρες εργασίας. Για κάθε συμμετοχή, ο φοιτητής καταθέτει έκθεση πεπραγμένων.