ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Οδηγός Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η παρακολούθηση των μαθημάτων υποχρεωτική.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται από τους διδάσκοντες με τρόπο που προτείνεται από τους ίδιους, πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του κανονισμού λειτουργίας του Α.Π.Θ. και εγκρίνεται από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ειδικότερα, στα τρία εξάμηνα, οι φοιτητές αξιολογούνται με την ενεργό συμμετοχή τους στην τάξη, ατομικές ή και ομαδικές εργασίες, γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις που διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα μαθήματα είναι μηδέν (0) έως δέκα (10). Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6).

Οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου.

Για την εισαγωγή τους στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές δεν μπορούν να οφείλουν περισσότερα από τρία μαθήματα.