ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στις Γραμματείες και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://www.phil.auth.gr/mait).

Για εισαγωγή στην κατεύθυνση Διερμηνείας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Αιτήσεις υποψηφιότητας στην κατεύθυνση Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές κάθε δεύτερο έτος στο διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου και σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης εδώ.

Μαζί με την αίτηση, υποβάλλεται φάκελος υποψηφιότητας που περιέχει:

Αξιολόγηση

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με προφορικές εξετάσεις.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει μέρος στις προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ και στην οποία δύναται να μετάσχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εξεταστές από τις Γενικές Διευθύνσεις Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων είναι:

Βάση επιτυχίας θεωρείται το έξι (6) στα δέκα (10)

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί.