ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διπλωματική εργασία μπορεί να έχει τη μορφή:

 1. θεωρητικής εργασίας ή
 2. σχολιασμένης μετάφρασης προς την Ελληνική

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής πρέπει στην αρχή του εξαμήνου να συνεννοηθεί με ένα μέλος ΔΕΠ του ΔΠΜΣ που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της εργασίας, καθώς και να δηλώσει γραπτώς το θέμα της. Η δήλωση γίνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, απευθύνεται στην ΕΔΕ και προσυπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ που θα την επιβλέψει. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ ορίζει ως επιβλέποντα καθηγητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. από αυτά που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και τα δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. που θα βαθμολογήσουν τη Διπλωματική.

Η θεωρητική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί σε άλλη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική) μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα και έγκριση της ΕΔΕ. Έχει έκταση 15.000 λέξεων (συν υποσημειώσεις και παραρτήματα) και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Σύμφωνα με το νόμο (3685/16-7-2008 αρ. 5 παρ. 4), η θεωρητική εργασία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή απαρτιζόμενη από τον επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, με σχετικό γνωστικό αντικείμενο, που ορίζονται από την ΕΔΕ. Ο βαθμός της εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Οι τρεις βαθμολογητές της θεωρητικής εργασίας, δεν θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο Τμήμα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2016

ΣΤΟΧΟΣ:

Ζητούμενο της σχολιασμένης μετάφρασης είναι η παραγωγή μίας λειτουργικής και σημασιολογικά ορθής μετάφρασης που θα μπορούσε δυνάμει να δημοσιευτεί ως τελικό προϊόν σε ένα έντυπο αντίστοιχο με αυτό της γλώσσας πηγής. Για το σκοπό αυτό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να στηριχτούν στην καταλληλότερη, με βάση το θέμα τους, τεκμηρίωση της ορολογίας και φρασεολογίας, τόσο στη γλώσσα πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ:

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

 1. Περιεχόμενα
 2. Εισαγωγή
 3. Αντιστοιχισμένη μετάφραση
 4. Γλωσσάρι των όρων του κειμένου
 5. Τεκμηρίωση των όρων και παραπομπή στις πηγές
 6. Παρουσίαση της ορολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης
 7. Ανάλυση κάποιων χαρακτηριστικών δυσκολιών μεταφραστικής/ ορολογικής φύσης
 8. Αναλυτική βιβλιογραφία
 9. Παράρτημα

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

1η Περίοδος

2η Περίοδος

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Υπεύθυνοι ανά γλώσσα:

Αγγλικά: Φ. Αποστόλου, Κ. Κουρούνη, Ε. Αυγήτα, Chr. Lees

Γαλλικά: Σ. Γραμμενίδης, Τ. Δημητρούλια, Ε. Λουπάκη

Γερμανικά: Α. Βηδενμάιερ, Τ. Ιωαννίδης, Δ. Λάμπρου

Ιταλικά: Ε. Κασάπη, Μ. Μουσαφίρη

Ισπανικά: Κ. Παλαιολόγος, Π. Ξουπλίδης

Για να συμβουλευτείτε παλαιότερες εργασίες: Γραφεία Τομέα Μετάφρασης Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.